top of page

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Yogascholennederland.nl, zoals deze
beschikbaar zijn gesteld door de Vereniging van Yogascholen Nederland (VYSN). In deze algemene voorwaarden
geven wij onder andere aan onder welke voorbehouden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vereniging van Yogascholen Nederland is het niet
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het
intellectuele eigendom berust bij de Vereniging van Yogascholen Nederland.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als
programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met de Vereniging van Yogascholen Nederland te mogen claimen of te veronderstellen.
De Vereniging van Yogascholen Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks
onze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan
kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie
en of aanspraak op juistheid. 

De documenten op de pagina Ledenservice zijn op verzoek van de VYSN met zorg opgesteld door externe deskundigen. Ze bieden echter geen zekerheid dat door leden beoogde doelen ermee bereikt worden. De VYSN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en effectiviteit van deze documenten.

De Vereniging van Yogascholen
Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar
wij via hyperlinks verwijzen.

Lidmaatschap & opzegging
Lid worden van de  Vereniging van Yogascholen Nederland gebeurt door aanmelding via onze website. Het lidmaatschap gaat in na een succesvolle betaling via onze site. Lidmaatschappen zijn altijd persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang en lopen door tot schriftelijke opzegging van het lid.  Leden kunnen hun lidmaatschap altijd opzeggen tot maximaal vier weken voor het einde van het kalenderjaar. Dit gebeurt door middel van het sturen van een e-mail aan: admin@yogascholennederland.nl. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het lid verschuldigd. Er vindt dan ook nooit een restitutie van het betaalde lidmaatschapsgeld plaats. De hoogte van het lidmaatschapsgeld wordt door de vereniging steeds voor een kalenderjaar vastgesteld.
Wij behouden ons het recht voor om lidmaatschappen te wijzigen, te
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer voorwaarden van Yogascholennederland.nl op deze pagina.

Amsterdam 16 maart 2021

bottom of page